Europejski projekt ATHENA jest ‘siecią dobrych praktyk’ rozwiniętą w programie eContentplus przez uczestników projektu MINERVA.

W projekcie bierze udział 20 partnerów z krajów Unii Europejskiej oraz 3 europejskich obserwatorów. Ponadto z projektem stowarzyszonych jest 109 dużych muzeów i innych instytucji kultury. Projekt koordynuje Włoskie Ministerstwo Kultury.

Celem projektu ATHENA jest:

  • Zachęcenie muzeów i innych instytucji do włączenia się do projektu Europeana oraz wsparcie ich w tych działaniach;
  • Przygotowanie zestawu narzędzi, rekomendacji i przewodników skoncentrowanych na zagadnieniach wielojęzyczności, semantyki, metadanych i tezaurusów, struktur danych i prawach własności intelektualnej. Pomoce te ułatwią zainteresowanym instytucjom włączenie zasobów cyfrowych do Europeany;
  • Zidentyfikowanie zasobów cyfrowych znajdujących się w europejskich muzeach;
  • Włączenie się w zadanie integracji zasobów cyfrowych instytucji z różnych sektorów kultury, z zamiarem włączenia ich do Europeany. Zadanie to realizowane będzie we współpracy z innymi projektami zainteresowanymi bardziej bezpośrednio współpracą z bibliotekami i archiwami;
  • Przygotowanie infrastruktury technicznej zapewniającej zgodność danych z Europeaną

Zamierzenia projektu ATHENA to:

  • Zaproszenie do współpracy instytucji z całej Europy posiadających odpowiednie zasoby;
  • Ocena i zintegrowanie narzędzi i standardów stosowanych przy włączaniu nowych zasobów cyfrowych do Europeany;
  • Umożliwienie użytkownikom Europeany korzystania z całej różnorodności cyfrowych zasobów kulturowych Europy;
  • Współpraca z projektami Europeana i Michael, będącymi partnerami projektu ATHENA;
  • Rozwijanie wspólnych działań i relacji z innymi odpowiednimi projektami skupionymi wokół inicjatywy Europeana (na przykład EuropeanaLocal).