Euroopa projekt ATHENA on hea praktika võrgustik eContentplus programmi raames, mis on algatatud Minerva võrgustiku poolt.

Projektiga on seotud 20 EL liikmesriiki ning lisaks 3 vaatlejariiki; ühtekokku üle 100 muuseumi ning muu kultuuriinstitutsiooni, kas otseste või assotsieerunud partneritena. Esindatud on 20 erinevat Euroopa keelt. Projekti koordineerib Itaalia Kultuuriministeerium.

ATHENA projekti eesmärgiks on:

  • toetada ja kiirendada muuseumide ning teiste kultuuriinstitutsioonide osalemist Europeana projektis
  • töötada välja juhised, soovitused ja tehnilised vahendid, keskendudes mitmekeelsusele, semantikale, metaandmetele, tesaurustele, andmestruktuuridele ning intellektuaalse omandi õigusele, mis oleks kasutatavad muuseumides toetamaks organisatsioonide digitiseerimistegevusi ja kergendamaks digitaalse sisu integreerimist Europeana portaali
  • saada ülevaade erinevates Euroopa muuseumides olevast digitaalsest sisust
  • aidata kaasa erinevate kultuuriväärtustega tegelevate valdkondade (muuseumid, raamatukogud, arhiivid) koostöö tihendamisele eesmärgiga edendada digitaalse sisu edastamist Europeana portaali
  • arendada välja tehniline infrastruktuur, mis võimaldaks semantilist koostalitusvõimet Europeanaga.

ATHENA projekti lõppeesmärk on tuua kokku erinevad huvirühmad ja digitaalse infosisu omanikud üle Euroopa. Projekti käigus hinnatakse ja integreeritakse erinevaid, kasutusel olevaid standardeid ning tehnilisi vahendeid kergendamaks uue digitaalse sisu viimist Europeana portaali, võimaldamaks kasutajatel tutvuda uue, Euroopa kultuuripärandit puudutava infoga.

ATHENA projekt teeb tihedat koostööd teiste olemasolevate projektidega (Euroopa Digitaalraamatukogu - Europeana, MICHAEL; mõlemad on esindatud ATHENA projektis) ning arendab klaster(rühma)tegevusi teiste sarnaste projektidega.