Το Ευρωπαϊκό έργο ATHENA αποτελεί ένα «Δίκτυο Βέλτιστης Πρακτικής», που έρχεται σε συνέχεια του δικτύου MINERVA, και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα eContentplus.

Στο ATHENA συμμετέχουν εταίροι από 20 κράτη-μέλη της Ε.Ε. καθώς επίσης παρατηρητές τριών πρόσθετων Ευρωπαϊκών χωρών. Με το έργο σχετίζονται άμεσα 109 σημαντικά μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, και υποστηρίζονται 20 Ευρωπαϊκές γλώσσες. Το συντονισμό του έργου έχει αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας.

Οι στόχοι του ATHENA είναι να:

  • Υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μουσείων και άλλων πολιτιστικών φορέων που δεν έχουν εμπλακεί ακόμα πλήρως στην EUROPEANA,
  • Δημιουργήσει ένα σύνολο εξελικτικών εργαλείων, συστάσεων και πρακτικών οδηγιών επικεντρωμένων σε θέματα πολυγλωσσικότητας και σημασιολογίας, μεταδεδομένων και θησαυρών γνώσης, σε δομές δεδομένων και σε ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τα μουσεία για να υποστηρίξουν εσωτερικά προγράμματα ψηφιοποίησης και να διευκολύνουν την ενσωμάτωση του ψηφιακού τους περιεχομένου στην EUROPEANA,
  • Προσδιορίσει το υπάρχον ψηφιακό περιεχόμενο σε μουσεία της Ευρώπης,
  • Συμβάλει στην ενοποίηση των διαφόρων τομέων πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνεργασία με άλλα έργα που εστιάζουν άμεσα σε βιβλιοθήκες και (οπτικοακουστικά) αρχεία, με κοινό στόχο τη συνένωση όλων αυτών των διαφορετικών συνεισφορών και τον εμπλουτισμό της EUROPEANA,
  • Αναπτύξει την τεχνική υποδομή που θα επιτρέψει τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα στην EUROPEANA, και επομένως θα διευκολύνει την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο των Μουσείων της Ευρώπης.

Το έργο ATHENA σκοπεύει να:

  • Συγκεντρώσει τους διαχειριστές και κατόχους πολιτιστικού περιεχομένου από όλη την Ευρώπη,
  • Αξιολογήσει και να ενοποιήσει πρότυπα και εργαλεία προκειμένου να διευκολύνει την ενσωμάτωση νέου ψηφιακού περιεχομένου στην EUROPEANA,
  • Παρέχει στον επισκέπτη της EUROPEANA μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με έργα προβολής ψηφιακού περιεχομένου που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. EuropeanaNet και Michael, που συμμετέχουν στο ATHENA),
  • Αναπτύξει έντονη δραστηριότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα έργα του ευρύτερου δικτύου της EUROPEANA (όπως για παράδειγμα το EuropeanaLocal).