ATHENA je evropský projekt realizovaný v rámci komunitárního programu eContentplus. Jedná se o tzv. „Síť dobré praxe“, která je vytvářena a rozvíjena subjekty zapojenými do sítě MINERVA.

Hlavním koordinátorem celého projektu je italské Ministerstvo kultury. Do projektu jsou zapojeni partneři ze 20 členských států Evropské unie, kteří spolupracují s třemi pozorovateli z nečlenských zemí EU. V projektu ATHENA je přímo zapojeno 109 významných muzeí a mnoho dalších kulturních institucí a celkem je zde jednotlivými institucemi reprezentováno na 20 evropských národních jazyků.

Cíle projektu ATHENA jsou:

  • Poskytnutí podpory při vstupu do Europeany muzeím a dalším institucím, které doposud nejsou plně zapojeny;
  • Sestavení a zpracování sady dostupných nástrojů, doporučení a pravidel, zaměřujících se na vícejazyčnost a sémantiku, metadata a slovníky, strukturu dat a problematiku ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Tato doporučení/pravidla pak budou využívána jednotlivými muzei k podpoře jejich projektů zaměřených na digitalizaci, což povede k usnadnění integrace jejich digitálního obsahu do Europeany;
  • Identifikace digitálního obsahu, kterým disponují evropská muzea;
  • Přispění k integraci rozdílných sektorů kulturního dědictví s globálním cílem propojit tyto odlišné oblasti v rámci Europeany. Toho bude dosaženo ve spolupráci s ostatními projekty zaměřenými především na knihovny a archivy;
  • Vyvinutí technické infrastruktury, která umožnění sémantickou interoperabilitu s Europeanou.

ATHENA:

  • Propojí relevantní zainteresované subjekty a vlastníky kulturního obsahu v rámci celé Evropy;
  • Vyhodnotí a integruje standardy a nástroje pro usnadnění vkládání nového digitálního obsahu do Europeany;
  • Uživatelům Europeany umožní získat úplné informace o Evropském kulturním dědictví;
  • Bude rozvíjet spolupráci s probíhajícími projekty (Europeana, Michael – oba tyto projekty jsou zapojeny do sítě ATHENA)
  • Vytvoří propojení a bude rozvíjet společné aktivity s ostatními relevantními projekty navazujícími na Europeanu (jako např. EuropeanaLocal).

INFORMACE